Jelenlegi hely

  Közegészségügyi tanfolyam

  A tanfolyam a " Munkahelyek kémiai biztonságáról" szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendeletében (9 § ) , illetve a "Munkavédelemről" szóló 1993.évi XCIII.törvény 88 §-ának (2) bekezdésében előí­rtakra épül, melyek értelmében a munkáltató köteles:

  • a munkavállalókat tájékoztatni, oktatni ( ld. hivatkozott rendelet 9 § ) , a munkahelyükön előforduló veszélyes anyagokra és készí­tményekre vonatkozó egészségre és biztonságra ható kockázatokra
  • gondoskodni arról, hogy a munkavállalók olyan ismeretekkel rendelkezzenek, hogy képesek legyenek védekezni és munkatársaikat is megvédeni a káros expozí­cióktól 
  • ismertetni a munkavállalókkal a használt veszélyes anyagok és készí­tmények biztonsági adatlapjainak tartalmát, valamint az azzal kapcsolatos -munkavédelmi szempontból lényeges - adatokat
  • biztosí­tani , hogy a munkavállalók :
   a., tájékozottak legyenek a 44/ 2000. ( XII. 27. ) sz. EüM. Rendeletben meghatározott részletes eljárási szabályokról a veszélyes anyagok és készí­tmények vonatkozásában
   b., megismerjék a munkahelyük kémiai biztonsági követelményeit